Rambert Grades is een baanbrekende hedendaagse dans syllabus geboren uit de samenwerking tussen twee van 's werelds toonaangevende hedendaagse dansorganisaties: Rambert en Rambert School.


In elf grades biedt de syllabus studenten de mogelijkheid om levenslange vaardigheden te ontwikkelen. Rambert Grades moedigt jongeren aan om hun individualiteit te bezitten, speels te zijn, zich te presenteren, onafhankelijk te denken, zich te verhouden tot anderen en vertrouwen te hebben in de besluitvorming terwijl ze onze drie leerwegen leren en belichamen, techniek, prestatie en creatief. De Rambert Grades syllabus is progressief en inclusief en is ontworpen om toegankelijk te zijn voor mensen van alle achtergronden.


Rambert Grades-leraren worden geleerd om een veilige omgeving te bevorderen waar fysieke verkenningen kunnen bestaan zonder beperking, maar begeleid met focus, discipline en samenwerking. Studenten worden gezien als individuen en aangemoedigd om hun ideeën te uiten en hun unieke stemmen te ontdekken.


Elke graad omvat het verkennen van het creëren van materiaal en improviseren, het leren van alle elementen van technische vaardigheden volgens de hoogste standaard, van vloerwerk tot complexe sprongen, en het uitvoeren van solomateriaal van gerenommeerde choreografen, Hofesh Shechter en Alesandra Seutin.

Rambert Grades is een door Ofqual erkende awarding organisatie.


Creative Dance for Early Years

Rambert Grades Creative Dance-lessen vieren beweging in het vroegste stadium en moedigen elk kind aan om beweging te verkennen, fysieke vaardigheden te ontwikkelen, muzikaliteit te benutten en zelfvertrouwen aan te moedigen.


Elke klas neemt kinderen mee op een denkbeeldige reis met eindeloze thema's. Een energieke warming-up wordt gevolgd door de ontwikkeling van fysieke vaardigheden, terwijl kinderen gestructureerd bewegingsmateriaal leren. Creatieve intuïtie wordt aangemoedigd met een afsluitende creatieve verkenning om diep in hun verbeelding te duiken. Zwemmen met walvissen, raketten naar de maan vliegen of op avontuur gaan door de woestijn, elke les is anders.


Terwijl kinderen door drie klassen gaan, Creative Movers, Pre-Primary en Primary, vieren we zes kwaliteiten: communicatie, teamwork, vrijgevigheid, inspanning, luisteren en enthousiasme.


Aansluitend zijn grades 1-8 syllabi een volledig toegankelijk aanbod dat alle dansers en elk lichaamstype viert.


Ben je benieuwd en wil je meer info? Bekijk dan hier de site met voorbeelden en uitleg:

What is Rambert Grades? — Rambert GradesEnglish:


Rambert Grades is a pioneering contemporary dance syllabus born from the partnership between two of the world’s leading contemporary dance organisations: Rambert and Rambert School.

Across eleven grades, the syllabus offers students the opportunity to develop lifelong skills. Rambert Grades encourages young people to own their individuality, be playful, work in a present manner, think independently, relate with others and have confidence in decision making while learning and embodying our three strands, Technique, Performance and Creative. The Rambert Grades syllabus is progressive and inclusive and is designed to be accessible for people from all backgrounds.

Rambert Grades teachers are taught to promote a safe environment where physical explorations can exist without rigidity, yet with focus, discipline and collaboration. Students are seen as individuals and encouraged to express their ideas and discover their unique voices.

Each grade includes exploring how to create material and improvise, learning all elements of technical skill to the highest standard, from floorwork to complex leaps, and performing solo material from renowned choreographers, Hofesh Shechter and Alesandra Seutin.

Rambert Grades is an awarding organisation recognised by Ofqual.

Creative Dance for Early Years wording

Celebrating movement at the earliest stage, Rambert Grades Creative Dance classes encourage each child to explore movement, developing physical skills, harnessing musicality and encouraging confidence.

Each class takes children on an imaginary journey with endless themes. An energetic warm up is followed by physical skills development, as children learn structured movement material. Creative intuition is encouraged with a closing creative exploration to dive deep into their imagination. Swimming with whales, flying rockets to the moon or adventuring through the desert- every class is different.

As children move through three grades, Creative Movers, Pre-Primary and Primary, we celebrate six qualities: Communication, Teamwork, Generosity, Effort, Listening and Enthusiasm.

In line Grades 1-8 this syllabus is a fully accessible offering which celebrates all dancers in all bodies.