ALGEMENE VOORWAARDEN


Inschrijving

a)     Inschrijving geschiedt na ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier of het ingevulde formulier van de site van Ballet en Dansstudio Loes. Voor minderjarige leerlingen geldt dat de inschrijving dient te geschieden door (één van) hun ouders of verzorgers.

b)     Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier of het ingevulde online formulier ontvangt de leerling zo spoedig mogelijk bericht van plaatsing, door middel van een ‘inschrijvingsbrief’. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst.

c)     De indeling van de leerling geschiedt in overleg met de leiding van de balletschool.

d)     Annulering is mogelijk tot 1 week voor aanvang van de eerste lesweek van het cursusjaar.


uitschrijving

a)     Bij uitschrijving geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient voor de 1e van de maand schriftelijk te zijn doorgegeven. 

b)     Uitschrijven kan via het uitschrijfformulier op de site, of via schriftelijke uitschrijving.

 

Proeflessen

a)     Leerlingen of hun ouders kunnen aangeven dat ze de eerste les willen beschouwen als proefles. Ze worden daartoe dan specifiek -mondeling of schriftelijk- uitgenodigd. Mocht de leerling zich daarna willen inschrijven dan gelden de bepalingen onder Inschrijving (zie hierboven).

 

Start en duur cursussen

a)     Iedere cursus bestaat uit een reeks van in totaal 37 tot 38 lessen, waarvan maximaal drie lessen mogen uitvallen door omstandigheden van Ballet en Dansstudio Loes. Indien dit meer is, kan de les worden ingehaald op een ander tijdstip, of worden er vervangende lessen georganiseerd. Er kan ook gekozen worden voor een verzoek tot teruggave van een evenredig deel van het cursusgeld. Ballet en Dansstudio Loes behoudt zich het recht de lestijden te veranderen en/of van docenten te wisselen.

b)   In het geval van overmachtsituaties is Ballet en dansstudio Loes niet verplicht een invalles of restitutie van lesgeld te verlenen. Ballet en dansstudio Loes zal, indien mogelijk, naar een passende oplossing zoeken ten compensatie. De studio is hier echter niet toe verplicht.

c)     Het cursusjaar loopt van september, waarbij de feitelijke start afhangt van het einde van de schoolvakanties, tot en met juni. Vakanties en feestdagen vallen samen met die van het onderwijs in Noord-Brabant.

d)     Cursussen starten indien zich een minimum aantal deelnemende leerlingen heeft aangemeld.


Lesgelden en betaling

a)     Door inschrijving wordt het volledige lesgeld verschuldigd; zie ook Tarieven

b)     Lesgelden kunnen maandelijks betaald worden. Dit geschied via automatische incasso. Een andere betaalmethode kan alleen in overleg met de directie. 

c)     Voor het volgen van een tweede les geldt een korting van 30% voor een derde of navolgende les geldt een korting van 40% op het lesgeld. Twee wekelijkse lessen kunnen worden gevolgd door examenkandidaten vanaf graad 2 niveau. Voor de masterclass en (pre-)point lessen wordt geen korting berekend.

d)    In een cursisjaar wordt ongeveer 37 tot 38 weken les gegeven. Het lesgeld wordt per les gerekend x 37 / 12 maanden. Hierop is het lesgeld per maand gebaseerd. Lesgelden dienen per maand volledig betaald te worden, de vakanties zijn in de bedragen verrekend.

e)       Voor leden ouder dan 18 jaar wordt 21% btw berekend over het lesgeld.


Aansprakelijkheid

a)     Deelname aan de balletlessen geschiedt geheel voor eigen risico.

b)     De docenten zijn niet aansprakelijk voor blessures en/of letsels, opgelopen tijdens de les of in het gebouw.

c)     De balletschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen.

d)     Alle activiteiten door de balletschool georganiseerd buiten de lessen, zijn geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. 

e)     Organisaties, verenigingen, scholen, etc die Ballet en Dansstudio Loes vragen op te treden of lessen te verzorgen dienen zelf zorg te dragen voor buma stemra rechten.


media

a)     Er worden foto’s van de lessen en voorstelling(en) gemaakt, die voor commerciële doeleinden geplaatst worden in de krant, in reclamefolders en op de website. Als U hier tegen bezwaren heeft, neem dan contact met ons op.


© 2018 Ballet en Dansstudio Loes | alle rechten voorbehouden | privacy statement | contact |